104. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, olyan boldog vagyok, amikor látom, hogy a gyermekeink befogadják a Szentlelket!
Teréz: Igen, a Szentlélek az én fényem. Gergely testvérem, hogy mondhatnám el az iránta érzett szerelmemet?
Gergely: Ha valamit nem tudsz elmondani, akkor inkább meg kell tenni. Aki ebből se ért, annak száz szó is kevés.
Teréz: Igen, mindig és mindenütt azt teszem, amit Ő, mert a Szentlélek legnagyobb hulláma még csak ezután jön. Összegyűjti a gyermekeinket, mint a pici magokat, hogy a vakok szeme ragyogva lássa és a némák szája ujjongva kiáltsa: „Közel van a mennyek országa!”
Gergely: Ez a munka ránk is vár, és én nem félek, ha rám talál. Induljunk a sötétség birodalmát lerombolni! És a gyermekeink tekintetét szelíden az Úrhoz vonni…
Teréz: Igen, én pedig rájuk hintem a bűnbánat könnyeit, hogy megtalálják Papánk elrejtett kincseit!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ezért mondja az Úr az isteni ige hirdetésével megbízott Jeremiásnak: ’Ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyom­lálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess’ (Jer 1,10) Ha előbb nem takarítja el a romot, nem kezdhet az új építésébe; ha előbb ki nem gyomlálja hallgatói szívéből a hiú szeretet töviseit, hasztalanul ültetné lelkükbe az isteni igét. Ezért van az, hogy Péter először rombol, csak azután épít: nem arra intette a zsidókat, hogy mit tegyenek, hanem megdorgálta őket azért, amit eddig tettek: ’A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket — mint tudjátok — általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve eltettétek az útból. Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta’ (ApCsel 2, 22-24) Péter azt akarta, hogy kegyetlenségük miatt hatalmas lelkiismeret furdalást érezzenek, aggodalmasan keressék és nagy haszonnal hallgassák a lelki épülésüket szolgáló isteni tanítást. Ők nyomban így is feleltek: ’Mit tegyünk hát emberek, testvérek?’ Mire ezt a választ kapták: ’Tartsatok bűnbánatot és keresztelkedjék meg mindegyiktek’ (ApCsel 2, 37-38) Bizonyára megvetették volna az életadó igéket, ha előbb üdvösen nem döbbennek rá, milyen mélyre zuhantak.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 263-264.o.)


„…egész szívemből megköszönöm a jó Istennek, hogy a csatamezőn hagyta önt azért, hogy sok győzelmet arasson Neki; már szenvedései is sok lelket mentettek meg. Keresztes Szent János azt mondta: „A tiszta szeretet legkisebb mozdulata hasznosabb az Egyháznak, mint valamennyi mű együttvéve”. Ha ez így van, az ön szenvedései és megpróbáltatásai mennyire hasznára lehetnek az Egyháznak, mivel azokat egyedül Jézus szeretetéért szenvedi el örömmel!”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 140.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.