220. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A gonosz lelkek a gyermekeink bűneiből élnek és a félelmeiken élősködnek.
Teréz: Igen, de ha a picinyeink készek ránk hallgatni, akkor azok a csúf dögök menten éhen fognak halni! Ők pedig Papa asztaláról a legfinomabb falatot fogják kapni!
Gergely: Teréz nővérem, milyen áldozatra vágyakozik Atyánk? Olyan sokféle a felajánlás, hogy az angyalok alig győzik kiválogatni az ocsúból a búzát.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az áldozat kötelez a válaszra, Papánk a megváltást jól kifundálta. Mindaz, ami nem kisebbíti, hanem növeli a Krisztus áldozatára irányuló figyelmet, megérdemli, hogy a mennyei oltár tüzében jó illatként elégjen.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Bizonyos rejtett bűnöket viszont gondosan ki kell vizsgálnia az elöljárónak, hogy a tünetekből kiderítse, mi rejtőzik az alattvaló lelkének mélyén, s amikor alkalom kínálkozik a bűn megfeddésére, az apró hibákból megismerje a nagyobbakat. Helyesen szól az isteni hang Ezékielhez: ’Emberfia, törd át a falat’. A próféta pedig hozzáfűzi: ’Áttörtem a falat és ajtó tűnt elő. Ekkor azt mondta: Lépj be és lásd azt a szörnyűséget, amit itt művelnek, beléptem és körülnéztem: a falak köröskörül tele voltak mindenféle csúszómászó és visszataszító állat ábrázolásával és Izrael háza bárányainak képeivel’ (Ez 8,8-10). Ezékiel az elöljárókat, a fal az alattvalók keménységét jelenti. Mi egyebet jelent áttörni a falat, mint szorgos vizsgálódással kinyitni a kemény szívet? Amikor áttörte, ajtó tűnt elő: mert amikor a kemény szív kitartó fáradozás vagy megfelelő dorgálás után feltárul, olyan, mintha kinyílna egy ajtó, melyen keresztül a bűnös legbensőbb gondolatait is meglátjuk. Ezért megfelelő a folytatás: ’Lépj be és lásd azt a szörnyűséget, amit itt művelnek'’. Az lép be, hogy lássa a szörnyűségeket, aki a külső jeleket feltárván belát az alattvalók szívébe úgy, hogy a tiltott gondolatok is feltárulnak előtte. Azután hozzáteszi: ’Beléptem és körülnéztem: a falak körös-körül tele voltak mindenféle csúszómászó és visszataszító állat ábrázolásával’. A csúszómászók a teljesen földhözragadt gondolatokat jelképezik, a többi állatok pedig azokat a gondolatokat, melyek valamelyest már a föld fölé emelkednek, de még mindig földi jutalomra várnak. A csúszómászók egész testükkel a földhöz tapadnak, a többi állatok testük nagyobb részével a föld fölé emelkednek, de a föld terméséből táplálkoznak. A csúszó-mászók akkor vannak a falra festve, amikor olyan gondolatokat forgatunk elménkben, melyek nem szakadnak el a testi vágyaktól. Egyéb állatok is vannak a falak között, ha már igaz és tisztességes gondolatok is támadnak bennünk, de még mindig földi nyereségre és tisztességre vágyunk, s bár már a föld fölé emelkednek, becsvágyuk miatt mégis alacsonyrendűek. Ezért helyesen fűzi hozzá a próféta: ’Izrael házának valamennyi báránya le volt festve a falon’. Meg van írva: ’A kapzsiság nem más, mint bálványimádás’ (Kol 3,5). Az állatok után a bálványok következnek, mert noha egyesek tisztes cselekedetekkel felemelkednek a földről, gonosz nagyravágyásukkal újra visszahullanak a földre. Jól mondja a szöveg, hogy ’festve voltak’, mert amikor a külső dolgok képét bevéssük lelkünkbe, szívünkben lefestjük azokat a hamis képzelődéseket, amikről ábrándozunk. Jegyezzük meg jól a sorrendet: először áttörjük a falat, azután megpillantjuk az ajtót, és csak azután a szörnyűségeket: ugyanígy először a bűn külső jelei mutatkoznak, majd a feltárt gonoszság ajtaja, s csak azután válik nyilvánvalóvá a belül rejtőzködő sokféle rossz.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 108-110.o.)


„A szeretet áldozatokból táplálkozik, mennél több természetes kielégülést utasít vissza a lélek, annál erősebb és érdektelenebb lesz a szeretete.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 282.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.