38. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, én soha nem kerestem, hogy büntethessek, de ha kellett, igenis fenyítettem. Miért? Mert nem akartam elkárhozni a rám bízottakkal együtt.
Teréz: Igen, és az is, igaz, hogy jobb Isten irgalmának tüzében égni, mint az ősi ellenség gyilkos csábításaitól félni.
Gergely: Persze, a totális büntetés csak az ördögöt éri, amikor a gyóntatáskor a feloldozás szavain át kiűzi őt a Megváltó ereje. Az is Urunk tiszta fenyítése, hogy minden pap által el kell fogadni a szentségekben közénk lépő Urat. Tehát elfogadni az adott pap személyén át az élő csodát, felér a tisztítótűz szenvedésével. Meg kell becsülnünk a papokat, mert ha ők nincsenek, akkor nincs, aki a szentségeket kiossza!
Teréz: Igen, és hívő nélkül nincs, aki fogyassza… Ez a mi Papánk édes, bölcs büntetése, hogy a testvérek lelke legyen egymás elesége. Örök szövetsége megmutatja, hogy szépen kinyithatjuk a szívünk mindkét kamráját: egyszerre lehetünk cselekvők és szemlélődők, adni tudók és befogadók.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Más bűnöket azonban keményen kell megbüntetni, hogy a vétkest, ha nincs tudatában, milyen súlyos hibát követett el, a büntetés szigora döbbentse rá bűnére. Ha valaki könnyedén veszi az elkövetett rosszat, legalább az érte kapott szigorú büntetés rettentse el. A lelkipásztornak igéivel a mennyei haza dicsőségét kell fennhangon hirdetnie; fel kell tárnia, hogy az ősi ellenség mennyi csábítással leselkedik ennek az életnek az útján; és alattvalóinak azokat a bűneit, melyeket könnyen elnézni nem lehet, szigorú buzgalommal meg kell büntetnie, mert ha nem lép fel a hibák ellen, bűnrészesnek fogják tartani.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 110.o.)


„Tudom, hogy egészen tisztának kell lenni, hogy megjelenhessünk a tökéletes szentség Istene előtt, de azt is tudom, hogy az Úr végtelenül igazságos, és ez az igazságosság, amely annyi lelket félelemben tart, az én örömömnek és bizalmamnak alanya. Igaznak lenni nemcsak azt jelenti, hogy szigorúságot gyakorlunk a vétkesek megbüntetésében, hanem azt is, hogy elismerjük az egyenes szándékot és megjutalmazzuk az erényt. Ugyanannyit remélek a jó Isten igazságosságától, mint irgalmától. Mivel igazságos, ezért ’együtt érző és szelídséggel teljes, lassú a büntetésben és bőkezű az irgalomban. Mert ismeri törékenységünket, megemlékezik arról, hogy mi csak por vagyunk. Amilyen gyöngéd az atya gyermekeivel szemben, olyan együtt érző velünk az Úr…’ (Zsolt 102,8.14.13) Ó, Testvérem, hallván a Próféta-Királynak ezeket a szép és vigasztaló szavait, hogyan kételkedhetnénk abban, hogy a jó Isten megnyitja országának kapuit gyermekei számára, akik annyira szerették őt, hogy mindent föláldoztak Érte; akik nemcsak családjukat és hazájukat hagyták el, hogy őt megismertessék és megszerettessék, hanem még életüket is szeretnék odaadni azért, akit szeretnek… Nagyon is igaza volt Jézusnak, amikor azt mondta, hogy ennél nincs nagyobb szeretet!”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 153.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.